Kancelaria Adwokacka

Antoszewska & Malec

zadzwoń teraz +48 664 015 122

Adwokat od spraw rodzinnych – Warszawa

Sprawy i prawo rodzinne Warszawa
Prowadzona w Warszawie kancelaria adwokacka Antoszewska specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Wątpliwości związane z prawem rodzinnym oraz opiekuńczym potrafią wywoływać wiele emocji czy stresu. Wszystko związane jest z faktem, iż najczęściej dotyczą one bliskich osób.Samo prawo rodzinne reguluje stosunki prawne między członkami rodziny – zarówno kwestie majątkowe, jak i pozamajątkowe, a także jej funkcjonowanie oraz wzajemne zależności. W zakres kwestii związanych z prawem rodzinnym zalicza się adopcję, rozwody między małżonkami, podział majątku, dziedziczenie, władzę rodzicielską, przyznanie kurateli czy obowiązek alimentacyjny. To tylko kilka z bardziej powszechnych spraw, które wymagają od prawnika specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia.Adwokat od spraw rodzinnych w Warszawie to osoba, która specjalizuje się w zakresie prawa rodzinnego oraz opiekuńczego, posiada dużą wiedzę oraz odpowiednie kompetencje. Podejmuję się współpracy niezależnie od tego, z jaką sprawą zgłasza się do mnie Klient. Zapewniam komfortowe warunki współpracy i przejrzystość w kwestii podejmowanych działań.  Prawnik podejmuje się reprezentacji interesów Klientów zarówno w postępowaniach sądowych, jak i pozasądowych.

Sprawy rozwodowe

Małżonkowie, którzy planują formalne rozstanie, mogą to zrobić albo za porozumieniem stron, albo z orzeczeniem o winie jednego z partnerów. Jako adwokat udzielam porad prawnych. Mogę wskazać Klientom możliwe strategie działania, przedstawiając wady oraz zalety obu wspomnianych rozwiązań. W ramach prowadzonych spraw zajmuję się przygotowywaniem pozwów rozwodowych oraz innych pism procesowych. Uczestniczę w gromadzeniu dowodów oraz pilnuję terminów np. składania apelacji lub zażaleń.

Prawnik rodzinny z kancelarii adwokackiej na Państwa życzenie bierze udział w mediacjach i negocjacjach z obrońcami drugiej strony. Zgodnie z obowiązującym prawem adwokat może pomóc w ustaleniu szczegółów związanych z podziałem majątku po rozwodzie, sprawowaniem opieki nad małoletnimi dziećmi oraz zasadami płacenia alimentów w konkretnej wysokości. Dojście do porozumienia przez byłych współmałżonków w wymienionych kwestiach może przełożyć się na skrócenie procesu rozwodowego i niższe koszty sądowe.

Sprawy o alimenty

Mieszcząca się w Warszawie kancelaria adwokacka świadczy usługi obejmujące prawo rodzinne. Jako prawnik zajmuję się m.in. reprezentowaniem Państwa interesów w sprawach o przyznanie alimentów, podwyższenie lub obniżenie ich wysokości, a także uchylenie obowiązku alimentacyjnego w określonych sytuacjach. Adwokat opracowuje stosowne pisma oraz bierze na siebie odpowiedzialność za ich złożenie we właściwym organie sądowym. Występuje w roli pełnomocnika strony w toczącym się postępowaniu.

Prawnik rodzinny z kancelarii adwokackiej podejmuje dopuszczone przez prawo działania na drodze do wykazania usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do alimentacji oraz faktycznych możliwości finansowych zobowiązanego. Jako adwokat udziela porad prawnych dotyczących doboru materiału dowodowego dokumentującego te kwestie. W porozumieniu z pełnomocnikami drugiej strony może przygotować treść ugody dla sprawy.

Sprawy o ustalenie miejsca pobytu dziecka

Rozstający się rodzice często nie mogą dojść do porozumienia w kwestii ustalenia miejsca pobytu wspólnych dzieci – po rozwodzie lub zakończeniu nieformalnego związku partnerskiego. Prawnik z kancelarii adwokackiej w Warszawie specjalizującej się w prawie rodzinnym może pomóc stronom w polubownym rozstrzygnięciu tego problemu. Jako adwokat prowadzę mediacje ukierunkowane na wypracowanie kompromisowych rozwiązań w kwestii miejsca zamieszkania potomstwa, dysponowania jego majątkiem oraz ustalenia formy i częstotliwości kontaktów wyprowadzającego się z domu ojca lub matki. Reprezentuję również interesy byłych współmałżonków w sprawach toczących się przed sądem. W Państwa imieniu mogę przygotować wnioski o zasądzenie miejsca stałego pobytu dziecka pod danym adresem. Adwokat rodzinny opracowuje uzasadnienie takiego dokumentu, działając przy tym w zgodzie z obowiązującym prawem. Bierze także udział w zbieraniu niezbędnego materiału dowodowego potwierdzającego słuszność starania się przez Klienta o ustalenie miejsca zamieszkania nieletniego przy nim.

Podczas prowadzenia sprawy prawnik z kancelarii adwokackiej kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka. Zwracaa przy tym uwagę na konieczność zapewnienia mu poczucia bezpieczeństwa oraz zdrowia fizycznego i psychicznego.

Sprawy o władzę rodzicielską

Co do zasady, prawo do sprawowania władzy rodzicielskiej nad dziećmi przysługuje obojgu rodzicom. W określonych okolicznościach może jednak dojść do ograniczenia tego uprawnienia, a nawet całkowitego pozbawienia jednej ze stron albo obu. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy matka czy ojciec rażąco zaniedbują swoje obowiązki względem potomstwa lub też występują poważne przeszkody w sprawowaniu pieczy nad nim.

Adwokat rodzinny z kancelarii adwokackiej w Warszawie zajmuje się zbiorem spraw obejmujących ograniczenie albo pozbawienie władzy rodzicielskiej. Jako prawnik uczestniczę również w postępowaniach o wydanie zarządzeń opiekuńczych, dotyczących np. objęcia rodziców i nieletnich nadzorem kuratora sądowego lub tymczasowego umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej. Staram się również o uzyskanie sądowego zezwolenia na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem osoby, która nie ukończyła jeszcze 18. roku życia.

Adwokat rodzinny podejmuje się prowadzenia spraw dotyczących zabezpieczenia kontaktów rodziców niemieszkających na stałe z dziećmi oraz ich prawa do współdecydowania na równi z byłym partnerem lub małżonkiem co do wyjazdów zagranicznych małoletnich, wyboru szkoły czy też odpowiedniego miejsca i sposobu leczenia syna albo córki.

Sprawy o kontakty z dziećmi

Po rozstaniu współmałżonków nieletnie potomstwo najczęściej zamieszkuje z jednym z rodziców. Ojciec lub matka, przebywający na stałe pod innym adresem zwykle są upoważnieni do utrzymywania kontaktów z dziećmi na ściśle określonych zasadach. Prawnik z kancelarii adwokackiej reprezentuje przed sądem interesy rodziców, którym były partner utrudnia lub uniemożliwia spotkania z potomstwem. Adwokat prowadzący sprawy rodzinne opracowuje wniosek wszczynający postępowanie sądowe w kwestii zabezpieczenia prawa opiekunów do regularnego spotykania się z synem albo córką. Jako prawnik biorę również udział w gromadzeniu materiału dowodowego oraz przesłuchiwaniu stron i osób powołanych na świadków w konkretnym postępowaniu. Adwokat udzielają pomocy rodzicom po ustaniu małżeństwa, jak również byłym partnerom, którzy zakończyli nieformalny związek.

Sprawy o ustalenie ojcostwa i alimenty

Ojcostwo prawne i biologiczne w praktyce nie zawsze się pokrywają. Dotyczy to dzieci pochodzących z relacji pozamałżeńskich. W takiej sytuacji często zachodzi konieczność rozstrzygnięcia tych kwestii. Prawnik z kancelarii adwokackiej specjalizujący się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego udziela Klientom porad na temat dostępnych sposobów rozwiązania problemu. Jako adwokat wskazuję na możliwość uznania dziecka (zarówno nienarodzonego, jak i po przyjściu na świat) przed kierownikiem stanu cywilnego albo na skutek sądowego postępowania. W tym drugim przypadku występuję w roli pełnomocnika stron. Biorę także udział w rozprawach o alimenty.

Sprawy o podział majątku

W zakresie kompetencji prawnika z kancelarii adwokackiej mieści się także reprezentowanie interesów Klientów w sprawach o podział majątku. Jako adwokat doradzam możliwe strategie postępowania. Może to być zawarcie porozumienia na drodze zaakceptowanej przez obie strony albo orzeczenie sądowe.

Wydanie aktu notarialnego pozwala na szybsze i bardziej komfortowe ustalenie kwestii związanych z podziałem majątku, nie zawsze jest jednak możliwe. W przypadku konieczności dochodzenia należności na drodze procesu sądowego reprezentuję Klienta jako pełnomocnik przed sądem oraz innymi organami administracji publicznej. Co więcej, jako doświadczony adwokat od spraw rodzinnych z Warszawy wskazuję na realne szanse i zagrożenia wynikające z zaistniałej sytuacji. Do rozdzielenia poszczególnych składników dobytku zwykle dochodzi wskutek ich sprzedania i przekazania uzyskanej w ten sposób kwoty byłym partnerom. Dane dobro ruchome czy nieruchome może także zostać przyznane mężowi lub żonie z jednoczesnym obciążeniem koniecznością spłaty roszczenia drugiej strony.

Adwokat od spraw rodzinnych (Warszawa) – Kancelaria Adwokacka Antoszewska

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego oraz opiekuńczego wymagają nierzadko delikatnego podejścia ze względu na relacje łączące bliskie sobie osoby. Często obiektem sporu bywają również dzieci, co wymaga opracowania odpowiedniej strategii działania, tak aby zapewnić niepełnoletnim jak najlepsze warunki do rozwoju.

Moje dotychczasowe doświadczenie w pracy adwokata pozwala mi zajmować się sprawami z zakresu prawa rodzinnego z pełną odpowiedzialnością oraz oferować wsparcie Klientom. Podczas pierwszej wizyty słucham uważnie wszystkich uwag, zapoznaję się z aktami sprawy, jeżeli takie istnieją, a następnie tłumaczę trudności, które możemy napotkać w trakcie całego procesu.

Zawsze staram się opracować priorytety w trakcie współpracy, a także odpowiednią, najbardziej satysfakcjonującą strategię działania dla Klienta. Biorę również pod uwagę indywidualne cele oraz możliwości, tak aby maksymalnie dopasować się do potrzeb osoby, z którą współpracuję.

Moim celem jest również wyjaśnianie terminów prawnych oraz przepisów ustawy prawa rodzinnego i opiekuńczego. Adwokat od spraw rodzinnych w Warszawie to osoba, która powinna wykazywać się zrozumieniem, a także dużą empatią. W swojej pracy pragnę zapewnić Klientom przyjazną atmosferę oraz komfort. W razie wątpliwości zapraszam do kontaktu za pośrednictwem strony internetowej lub telefonicznie – odpowiem na wszystkie pytania.